cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Yosef92
Active Level 4

User Statistics

  • 174 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

אני שומע באוזניה שמאל ממש חזק ובימין ממש ממש חלש ולא מאוזן בכלל.איפסתיביטלתי התאמה והתחברתיסיכרנתיוכלום לא עוזר... מישהו יודע למה ואיך אפשר לסדר?
ניסיתי להסיר עדכונים ולהוריד את טביעת האצבע ועדיין לא עובד...מדובר במכשיר חדש s23 ultra