cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
נטפרי TAB
Active Level 4

User Statistics

  • 25 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

שלום חבריםיש לי טאבלט ישן שירשתי מסבא של סבא שלי...עם הערות מימי תרחסיומת snbהשאלה אם יש איזו אפשרות ליבא את ההערות ולהמיר לטקסט?בדגש על ההמרה, אין לי בעיה עם עצם הייבואתודה רבה
אני צריך עזרה חשובה ופשוטה מאדמצורף כאן קובץ הערהשמכיל את המילים 'אחת ארבע שלוש' בכתב ידכאשר אני מבצע המרה לטקסטזה מתהפך ל 'אחת שלוש ארבע'השאלה אם זה בעיה ספציפית בגירסה שליאו שזו בעיה כלליתמי שיוכל להוריד את הקובץ, לפתוח אותו באמצעות SAMSUNG NOTES, ...
     הלחצן  Ⓒ כל הזכויות שמורות
אני פונה כאן בקשר לאפליקציה אחרת, כי לא מצאתי מקום אחר לדווח, ולצערי פניתי בענין כמה פעמים בכמה פלטפורמות,והעניין לא טופל.אני משתמש המון באפליקציה (המדהימה) samsung notes, לצערי יש שם באג מהותי שמשום מה לא מטופל למרות כל הפניות שלי כבר מלפני חצי שנה....