cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Adam_Mordehai
Active Level 9

User Statistics

  • 3129 Likes
  • 2 Solutions

User Activity

אני זוכר אותי בתקופה הולך עם הטלפון הזה לכיתה ג'
ושוב, תודה סמסונגהיה מדהים!, נהנתי כל כך, וגם פגשתי חברים מהקהילה!
נוסעים לתל אביב
טוב טוב, לא הייתי פה תקופה די ארוכה, היום הולכים לאירוע של סמסנוג בתל אביבאז מוכנים לראות מה היה שם?