cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Shlomok
Active Level 4

User Statistics

  • 24 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

הייהייתים אומרים לשחרר עם רמת אבטחה נובמבר, שחררתם עדכון הישן לבן שלי ישקריסטל אפליקציות מסך זהה לצדד ללא שליטה. עושה את חולים 11 םעם ביום ויצא כבר בחול עדכון דצמבר מה יהיה.. העיקר תקלות ואין פתרוןאשמח לתגובת מנהל לגבי ההזנחה, הבן שלי לא מסוגל כבר לה...