cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
YanivBl
Beginner Level 5

User Statistics

  • 23 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

היילפני כיומיים הובחן כתם שחור מסביב למצלמת הסלפי. (נראה כמו פיקסלים שרופים)הטלפון לא עבר פגיעה כלשהי או לחץ בלתי רגיל.בפורומים מחול קראתי כי אנשים נוספים פגשו את אותה בעיה. מישהו מכיר? קרה למישהו? 
Followers