cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
kobbyin
Active Level 1

User Statistics

  • 20 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

התלבטתי מאד אם לקנות את המכשיר בגלל שקראתי המון ובין גם ביקורות.החלטתי שזה שיש ביקורות לא בהכרח אומר שגם לי זה יפריע, ולא התבדיתי.הקיפול במסך בלתי מורגש. היו שטענו שהמסך החיצוני צר מידי בשביל לכתוב. אני עכשיו כותב דרך המסך הזה.אני לומד עדיין כל פעם ד...