cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
-yoav-
Active Level 1

User Statistics

  • 7 Likes
  • 0 Solutions

User Activity

היי אני  רוצה להציע שיפורים ושינויים לאפליקציה Bixby routines. כמו שיש פונקציה של אם תהיה במיקום מסויים אז יהיה הגדרות מסוימות שאפשר לבחור לדוגמא להחליש את הסאונד של התראות אז אותו הדבר רק שתיהיה אפשרות שאם תהיה קרוב למכשיר מסויים לדוגמא מפקד/מנהל/מו...