Original topic:

Ugzihzigx

(Topic created on: 01-26-2021 12:21 PM)
Tuarthehe
Active Level 2
Options
Samsung Health
6rs6r

image
MONIHYEAN VALC TRU VISA Platinum ana Woori W Platinum n lũy 1 dặm bay với mỗi 2 USD chi tiêu trong/ngoài nước ày thanh toán: 25 hàng tháng thường niên : 2.000.000 VND Credit WOORI BANK VIETNAM MONTHYEAR SHOW pori PlatirMi ch lũy 0.3% dk / water M E W mg ithưởng gày thanh to 4 monthly ní thường niên: 900.000 VND oàn phí thưởng niên năm đầu khi chi tiêu từ 1 triệu VNĐ trở lên trong 3 tháng đầu Dịch vụ ưu đãi chung cho Thẻ Platinum Giảm giá vé máy bay Asiana và hưởng ưu đãi Hội viên Tặng voucher Golf miễn phí ra sân - Chi tiêu đạt 200 triệu VND/năm, chi tiết vui lòng liên hệ chi nhánh Trả góp tự động 3 tháng lãi suất 0% Tự động chuyền đối giao dịch thành trả góp - Giao dịch Có giá trị lón hơn mức giói hạn đăng ký: tự động chuyền đổi trả góp 3 tháng lãi suất 0% • Giới hạn trả góp tự động: từ 2 triệu VNĐ - 20 triệu VNĐ (Dịch vụ yêu cầu đăng ký trước)MONIHYEAN VALC TRU VISA Platinum ana Woori W Platinum n lũy 1 dặm bay với mỗi 2 USD chi tiêu trong/ngoài nước ày thanh toán: 25 hàng tháng thường niên : 2.000.000 VND Credit WOORI BANK VIETNAM MONTHYEAR SHOW pori PlatirMi ch lũy 0.3% dk / water M E W mg ithưởng gày thanh to 4 monthly ní thường niên: 900.000 VND oàn phí thưởng niên năm đầu khi chi tiêu từ 1 triệu VNĐ trở lên trong 3 tháng đầu Dịch vụ ưu đãi chung cho Thẻ Platinum Giảm giá vé máy bay Asiana và hưởng ưu đãi Hội viên Tặng voucher Golf miễn phí ra sân - Chi tiêu đạt 200 triệu VND/năm, chi tiết vui lòng liên hệ chi nhánh Trả góp tự động 3 tháng lãi suất 0% Tự động chuyền đối giao dịch thành trả góp - Giao dịch Có giá trị lón hơn mức giói hạn đăng ký: tự động chuyền đổi trả góp 3 tháng lãi suất 0% • Giới hạn trả góp tự động: từ 2 triệu VNĐ - 20 triệu VNĐ (Dịch vụ yêu cầu đăng ký trước)MONIHYEAN VALC TRU VISA Platinum ana Woori W Platinum n lũy 1 dặm bay với mỗi 2 USD chi tiêu trong/ngoài nước ày thanh toán: 25 hàng tháng thường niên : 2.000.000 VND Credit WOORI BANK VIETNAM MONTHYEAR SHOW pori PlatirMi ch lũy 0.3% dk / water M E W mg ithưởng gày thanh to 4 monthly ní thường niên: 900.000 VND oàn phí thưởng niên năm đầu khi chi tiêu từ 1 triệu VNĐ trở lên trong 3 tháng đầu Dịch vụ ưu đãi chung cho Thẻ Platinum Giảm giá vé máy bay Asiana và hưởng ưu đãi Hội viên Tặng voucher Golf miễn phí ra sân - Chi tiêu đạt 200 triệu VND/năm, chi tiết vui lòng liên hệ chi nhánh Trả góp tự động 3 tháng lãi suất 0% Tự động chuyền đối giao dịch thành trả góp - Giao dịch Có giá trị lón hơn mức giói hạn đăng ký: tự động chuyền đổi trả góp 3 tháng lãi suất 0% • Giới hạn trả góp tự động: từ 2 triệu VNĐ - 20 triệu VNĐ (Dịch vụ yêu cầu đăng ký trước)MONIHYEAN VALC TRU VISA Platinum ana Woori W Platinum n lũy 1 dặm bay với mỗi 2 USD chi tiêu trong/ngoài nước ày thanh toán: 25 hàng tháng thường niên : 2.000.000 VND Credit WOORI BANK VIETNAM MONTHYEAR SHOW pori PlatirMi ch lũy 0.3% dk / water M E W mg ithưởng gày thanh to 4 monthly ní thường niên: 900.000 VND oàn phí thưởng niên năm đầu khi chi tiêu từ 1 triệu VNĐ trở lên trong 3 tháng đầu Dịch vụ ưu đãi chung cho Thẻ Platinum Giảm giá vé máy bay Asiana và hưởng ưu đãi Hội viên Tặng voucher Golf miễn phí ra sân - Chi tiêu đạt 200 triệu VND/năm, chi tiết vui lòng liên hệ chi nhánh Trả góp tự động 3 tháng lãi suất 0% Tự động chuyền đối giao dịch thành trả góp - Giao dịch Có giá trị lón hơn mức giói hạn đăng ký: tự động chuyền đổi trả góp 3 tháng lãi suất 0% • Giới hạn trả góp tự động: từ 2 triệu VNĐ - 20 triệu VNĐ (Dịch vụ yêu cầu đăng ký trước)MONIHYEAN VALC TRU VISA Platinum ana Woori W Platinum n lũy 1 dặm bay với mỗi 2 USD chi tiêu trong/ngoài nước ày thanh toán: 25 hàng tháng thường niên : 2.000.000 VND Credit WOORI BANK VIETNAM MONTHYEAR SHOW pori PlatirMi ch lũy 0.3% dk / water M E W mg ithưởng gày thanh to 4 monthly ní thường niên: 900.000 VND oàn phí thưởng niên năm đầu khi chi tiêu từ 1 triệu VNĐ trở lên trong 3 tháng đầu Dịch vụ ưu đãi chung cho Thẻ Platinum Giảm giá vé máy bay Asiana và hưởng ưu đãi Hội viên Tặng voucher Golf miễn phí ra sân - Chi tiêu đạt 200 triệu VND/năm, chi tiết vui lòng liên hệ chi nhánh Trả góp tự động 3 tháng lãi suất 0% Tự động chuyền đối giao dịch thành trả góp - Giao dịch Có giá trị lón hơn mức giói hạn đăng ký: tự động chuyền đổi trả góp 3 tháng lãi suất 0% • Giới hạn trả góp tự động: từ 2 triệu VNĐ - 20 triệu VNĐ (Dịch vụ yêu cầu đăng ký trước)MONIHYEAN VALC TRU VISA Platinum ana Woori W Platinum n lũy 1 dặm bay với mỗi 2 USD chi tiêu trong/ngoài nước ày thanh toán: 25 hàng tháng thường niên : 2.000.000 VND Credit WOORI BANK VIETNAM MONTHYEAR SHOW pori PlatirMi ch lũy 0.3% dk / water M E W mg ithưởng gày thanh to 4 monthly ní thường niên: 900.000 VND oàn phí thưởng niên năm đầu khi chi tiêu từ 1 triệu VNĐ trở lên trong 3 tháng đầu Dịch vụ ưu đãi chung cho Thẻ Platinum Giảm giá vé máy bay Asiana và hưởng ưu đãi Hội viên Tặng voucher Golf miễn phí ra sân - Chi tiêu đạt 200 triệu VND/năm, chi tiết vui lòng liên hệ chi nhánh Trả góp tự động 3 tháng lãi suất 0% Tự động chuyền đối giao dịch thành trả góp - Giao dịch Có giá trị lón hơn mức giói hạn đăng ký: tự động chuyền đổi trả góp 3 tháng lãi suất 0% • Giới hạn trả góp tự động: từ 2 triệu VNĐ - 20 triệu VNĐ (Dịch vụ yêu cầu đăng ký trước)MONIHYEAN VALC TRU VISA Platinum ana Woori W Platinum n lũy 1 dặm bay với mỗi 2 USD chi tiêu trong/ngoài nước ày thanh toán: 25 hàng tháng thường niên : 2.000.000 VND Credit WOORI BANK VIETNAM MONTHYEAR SHOW pori PlatirMi ch lũy 0.3% dk / water M E W mg ithưởng gày thanh to 4 monthly ní thường niên: 900.000 VND oàn phí thưởng niên năm đầu khi chi tiêu từ 1 triệu VNĐ trở lên trong 3 tháng đầu Dịch vụ ưu đãi chung cho Thẻ Platinum Giảm giá vé máy bay Asiana và hưởng ưu đãi Hội viên Tặng voucher Golf miễn phí ra sân - Chi tiêu đạt 200 triệu VND/năm, chi tiết vui lòng liên hệ chi nhánh Trả góp tự động 3 tháng lãi suất 0% Tự động chuyền đối giao dịch thành trả góp - Giao dịch Có giá trị lón hơn mức giói hạn đăng ký: tự động chuyền đổi trả góp 3 tháng lãi suất 0% • Giới hạn trả góp tự động: từ 2 triệu VNĐ - 20 triệu VNĐ (Dịch vụ yêu cầu đăng ký trước)MONIHYEAN VALC TRU VISA Platinum ana Woori W Platinum n lũy 1 dặm bay với mỗi 2 USD chi tiêu trong/ngoài nước ày thanh toán: 25 hàng tháng thường niên : 2.000.000 VND Credit WOORI BANK VIETNAM MONTHYEAR SHOW pori PlatirMi ch lũy 0.3% dk / water M E W mg ithưởng gày thanh to 4 monthly ní thường niên: 900.000 VND oàn phí thưởng niên năm đầu khi chi tiêu từ 1 triệu VNĐ trở lên trong 3 tháng đầu Dịch vụ ưu đãi chung cho Thẻ Platinum Giảm giá vé máy bay Asiana và hưởng ưu đãi Hội viên Tặng voucher Golf miễn phí ra sân - Chi tiêu đạt 200 triệu VND/năm, chi tiết vui lòng liên hệ chi nhánh Trả góp tự động 3 tháng lãi suất 0% Tự động chuyền đối giao dịch thành trả góp - Giao dịch Có giá trị lón hơn mức giói hạn đăng ký: tự động chuyền đổi trả góp 3 tháng lãi suất 0% • Giới hạn trả góp tự động: từ 2 triệu VNĐ - 20 triệu VNĐ (Dịch vụ yêu cầu đăng ký trước)MONIHYEAN VALC TRU VISA Platinum ana Woori W Platinum n lũy 1 dặm bay với mỗi 2 USD chi tiêu trong/ngoài nước ày thanh toán: 25 hàng tháng thường niên : 2.000.000 VND Credit WOORI BANK VIETNAM MONTHYEAR SHOW pori PlatirMi ch lũy 0.3% dk / water M E W mg ithưởng gày thanh to 4 monthly ní thường niên: 900.000 VND oàn phí thưởng niên năm đầu khi chi tiêu từ 1 triệu VNĐ trở lên trong 3 tháng đầu Dịch vụ ưu đãi chung cho Thẻ Platinum Giảm giá vé máy bay Asiana và hưởng ưu đãi Hội viên Tặng voucher Golf miễn phí ra sân - Chi tiêu đạt 200 triệu VND/năm, chi tiết vui lòng liên hệ chi nhánh Trả góp tự động 3 tháng lãi suất 0% Tự động chuyền đối giao dịch thành trả góp - Giao dịch Có giá trị lón hơn mức giói hạn đăng ký: tự động chuyền đổi trả góp 3 tháng lãi suất 0% • Giới hạn trả góp tự động: từ 2 triệu VNĐ - 20 triệu VNĐ (Dịch vụ yêu cầu đăng ký trước)MONIHYEAN VALC TRU VISA Platinum ana Woori W Platinum n lũy 1 dặm bay với mỗi 2 USD chi tiêu trong/ngoài nước ày thanh toán: 25 hàng tháng thường niên : 2.000.000 VND Credit WOORI BANK VIETNAM MONTHYEAR SHOW pori PlatirMi ch lũy 0.3% dk / water M E W mg ithưởng gày thanh to 4 monthly ní thường niên: 900.000 VND oàn phí thưởng niên năm đầu khi chi tiêu từ 1 triệu VNĐ trở lên trong 3 tháng đầu Dịch vụ ưu đãi chung cho Thẻ Platinum Giảm giá vé máy bay Asiana và hưởng ưu đãi Hội viên Tặng voucher Golf miễn phí ra sân - Chi tiêu đạt 200 triệu VND/năm, chi tiết vui lòng liên hệ chi nhánh Trả góp tự động 3 tháng lãi suất 0% Tự động chuyền đối giao dịch thành trả góp - Giao dịch Có giá trị lón hơn mức giói hạn đăng ký: tự động chuyền đổi trả góp 3 tháng lãi suất 0% • Giới hạn trả góp tự động: từ 2 triệu VNĐ - 20 triệu VNĐ (Dịch vụ yêu cầu đăng ký trước)MONIHYEAN VALC TRU VISA Platinum ana Woori W Platinum n lũy 1 dặm bay với mỗi 2 USD chi tiêu trong/ngoài nước ày thanh toán: 25 hàng tháng thường niên : 2.000.000 VND Credit WOORI BANK VIETNAM MONTHYEAR SHOW pori PlatirMi ch lũy 0.3% dk / water M E W mg ithưởng gày thanh to 4 monthly ní thường niên: 900.000 VND oàn phí thưởng niên năm đầu khi chi tiêu từ 1 triệu VNĐ trở lên trong 3 tháng đầu Dịch vụ ưu đãi chung cho Thẻ Platinum Giảm giá vé máy bay Asiana và hưởng ưu đãi Hội viên Tặng voucher Golf miễn phí ra sân - Chi tiêu đạt 200 triệu VND/năm, chi tiết vui lòng liên hệ chi nhánh Trả góp tự động 3 tháng lãi suất 0% Tự động chuyền đối giao dịch thành trả góp - Giao dịch Có giá trị lón hơn mức giói hạn đăng ký: tự động chuyền đổi trả góp 3 tháng lãi suất 0% • Giới hạn trả góp tự động: từ 2 triệu VNĐ - 20 triệu VNĐ (Dịch vụ yêu cầu đăng ký trước)MONIHYEAN VALC TRU VISA Platinum ana Woori W Platinum n lũy 1 dặm bay với mỗi 2 USD chi tiêu trong/ngoài nước ày thanh toán: 25 hàng tháng thường niên : 2.000.000 VND Credit WOORI BANK VIETNAM MONTHYEAR SHOW pori PlatirMi ch lũy 0.3% dk / water M E W mg ithưởng gày thanh to 4 monthly ní thường niên: 900.000 VND oàn phí thưởng niên năm đầu khi chi tiêu từ 1 triệu VNĐ trở lên trong 3 tháng đầu Dịch vụ ưu đãi chung cho Thẻ Platinum Giảm giá vé máy bay Asiana và hưởng ưu đãi Hội viên Tặng voucher Golf miễn phí ra sân - Chi tiêu đạt 200 triệu VND/năm, chi tiết vui lòng liên hệ chi nhánh Trả góp tự động 3 tháng lãi suất 0% Tự động chuyền đối giao dịch thành trả góp - Giao dịch Có giá trị lón hơn mức giói hạn đăng ký: tự động chuyền đổi trả góp 3 tháng lãi suất 0% • Giới hạn trả góp tự động: từ 2 triệu VNĐ - 20 triệu VNĐ (Dịch vụ yêu cầu đăng ký trước)MONIHYEAN VALC TRU VISA Platinum ana Woori W Platinum n lũy 1 dặm bay với mỗi 2 USD chi tiêu trong/ngoài nước ày thanh toán: 25 hàng tháng thường niên : 2.000.000 VND Credit WOORI BANK VIETNAM MONTHYEAR SHOW pori PlatirMi ch lũy 0.3% dk / water M E W mg ithưởng gày thanh to 4 monthly ní thường niên: 900.000 VND oàn phí thưởng niên năm đầu khi chi tiêu từ 1 triệu VNĐ trở lên trong 3 tháng đầu Dịch vụ ưu đãi chung cho Thẻ Platinum Giảm giá vé máy bay Asiana và hưởng ưu đãi Hội viên Tặng voucher Golf miễn phí ra sân - Chi tiêu đạt 200 triệu VND/năm, chi tiết vui lòng liên hệ chi nhánh Trả góp tự động 3 tháng lãi suất 0% Tự động chuyền đối giao dịch thành trả góp - Giao dịch Có giá trị lón hơn mức giói hạn đăng ký: tự động chuyền đổi trả góp 3 tháng lãi suất 0% • Giới hạn trả góp tự động: từ 2 triệu VNĐ - 20 triệu VNĐ (Dịch vụ yêu cầu đăng ký trước)MONIHYEAN VALC TRU VISA Platinum ana Woori W Platinum n lũy 1 dặm bay với mỗi 2 USD chi tiêu trong/ngoài nước ày thanh toán: 25 hàng tháng thường niên : 2.000.000 VND Credit WOORI BANK VIETNAM MONTHYEAR SHOW pori PlatirMi ch lũy 0.3% dk / water M E W mg ithưởng gày thanh to 4 monthly ní thường niên: 900.000 VND oàn phí thưởng niên năm đầu khi chi tiêu từ 1 triệu VNĐ trở lên trong 3 tháng đầu Dịch vụ ưu đãi chung cho Thẻ Platinum Giảm giá vé máy bay Asiana và hưởng ưu đãi Hội viên Tặng voucher Golf miễn phí ra sân - Chi tiêu đạt 200 triệu VND/năm, chi tiết vui lòng liên hệ chi nhánh Trả góp tự động 3 tháng lãi suất 0% Tự động chuyền đối giao dịch thành trả góp - Giao dịch Có giá trị lón hơn mức giói hạn đăng ký: tự động chuyền đổi trả góp 3 tháng lãi suất 0% • Giới hạn trả góp tự động: từ 2 triệu VNĐ - 20 triệu VNĐ (Dịch vụ yêu cầu đăng ký trước)MONIHYEAN VALC TRU VISA Platinum ana Woori W Platinum n lũy 1 dặm bay với mỗi 2 USD chi tiêu trong/ngoài nước ày thanh toán: 25 hàng tháng thường niên : 2.000.000 VND Credit WOORI BANK VIETNAM MONTHYEAR SHOW pori PlatirMi ch lũy 0.3% dk / water M E W mg ithưởng gày thanh to 4 monthly ní thường niên: 900.000 VND oàn phí thưởng niên năm đầu khi chi tiêu từ 1 triệu VNĐ trở lên trong 3 tháng đầu Dịch vụ ưu đãi chung cho Thẻ Platinum Giảm giá vé máy bay Asiana và hưởng ưu đãi Hội viên Tặng voucher Golf miễn phí ra sân - Chi tiêu đạt 200 triệu VND/năm, chi tiết vui lòng liên hệ chi nhánh Trả góp tự động 3 tháng lãi suất 0% Tự động chuyền đối giao dịch thành trả góp - Giao dịch Có giá trị lón hơn mức giói hạn đăng ký: tự động chuyền đổi trả góp 3 tháng lãi suất 0% • Giới hạn trả góp tự động: từ 2 triệu VNĐ - 20 triệu VNĐ (Dịch vụ yêu cầu đăng ký trước)MONIHYEAN VALC TRU VISA Platinum ana Woori W Platinum n lũy 1 dặm bay với mỗi 2 USD chi tiêu trong/ngoài nước ày thanh toán: 25 hàng tháng thường niên : 2.000.000 VND Credit WOORI BANK VIETNAM MONTHYEAR SHOW pori PlatirMi ch lũy 0.3% dk / water M E W mg ithưởng gày thanh to 4 monthly ní thường niên: 900.000 VND oàn phí thưởng niên năm đầu khi chi tiêu từ 1 triệu VNĐ trở lên trong 3 tháng đầu Dịch vụ ưu đãi chung cho Thẻ Platinum Giảm giá vé máy bay Asiana và hưởng ưu đãi Hội viên Tặng voucher Golf miễn phí ra sân - Chi tiêu đạt 200 triệu VND/năm, chi tiết vui lòng liên hệ chi nhánh Trả góp tự động 3 tháng lãi suất 0% Tự động chuyền đối giao dịch thành trả góp - Giao dịch Có giá trị lón hơn mức giói hạn đăng ký: tự động chuyền đổi trả góp 3 tháng lãi suất 0% • Giới hạn trả góp tự động: từ 2 triệu VNĐ - 20 triệu VNĐ (Dịch vụ yêu cầu đăng ký trước)

U4surs857w

0 Likes

2 Solutions


Accepted Solutions
Solution
whatwhywherewhowhen
Active Level 1
Options
Samsung Health
0 Likes
Solution
ghjjuzg
Beginner Level 2
Options
Samsung Health
0 Likes
5 Comments
Tuarthehe
Active Level 2
Options
Samsung Health
6f 7g
0 Likes
Tuarthehe
Active Level 2
Options
Samsung Health
Vb

20210118_131226_1469.jpg

0 Likes
Solution
whatwhywherewhowhen
Active Level 1
Options
Samsung Health
0 Likes
whatwhywherewhowhen
Active Level 1
Options
Samsung Health
Hshs
0 Likes
Solution
ghjjuzg
Beginner Level 2
Options
Samsung Health
0 Likes