כדי להשתתף בתחרות, פשוט בצעו את השלבים הבאים:

1. שתפו תמונה שצולמה עם סמארטפון Samsung Galaxy שלכם בלוח המתאים שנקבע לתחרות.

2. כתבו נושא מתאים לתמונה שצילמתם.

בסוף התחרות נבחר את הזוכה עפ"י הקריטריונים הבאים: (1) התמונה הטובה ביותר שמייצגת את הנושא באופן היצירתי ביותר.

חמשת הזוכים במקום הראשון יזכו בכרטיסים זוגיים להופעה של Imagine Dragons

אל תשכחו להצביע לתמונות שאהבתם.

התחרות בתוקף עד ה-20 באוגוסט ,2023. הזוכים יוכרזו עד ה-23 באוגוסט, 2023.

בהצלחה!

תקנון פעילות withGalaxy#

 1. במסגרת הפעילות, יתבקשו הגולשים לפעול כמתואר בפוסט הפעילות (שיפורסם באפליקציית סמסונג ממברס במתחם הקהילה) ולפרסם את תשובתם באזור הגלריה של האפליקציה.
 2. מובהר כי אין לפרסם תגובת השתתפות אשר הינה בלתי חוקית ו/או בלתי הולמת ו/או טורדנית ו/או בעל תוכן מיני ו/או מבייש ו/או פוגע בפרטיות, והחברה תהא רשאית לפסול תגובת השתתפות כאמור על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. בתום תקופת הפעילות, מבין כל תגובות ההשתתפות, החברה תבחר את שתי התמונות שיעמדו בתנאים המפורטים בפוסט והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה (להלן: "הנבחרות" "הזוכים", ע"פ ההקשר).  (להלן: "הנבחרות" "הזוכים", ע"פ ההקשר).
 4. החברה ו/או מי מטעמה תנסה ליצור קשר עם הזוכים באמצעות פנייה בהודעה פרטית לפרופיל הזוכים באפליקציה וזאת לפחות 3 פעמים ובפרק זמן שלא יפחת מ- 48 שעות (לא כולל שישי-שבת). הניסיונות ליצור קשר עם הזוכים, ייעשו בשעות העבודה הרגילות של החברה. הניסיונות ייערכו במרווחים של שלוש שעות לפחות בין התקשרות להתקשרות.
 5. החברה ו/או מי מטעמה לא תשאיר לזוכים הודעה בדבר בחירתם כזוכים ולא תציג כל שאלה אלא לזוכים עצמם, מלבד הודעה פרטית לפרופיל שדרכו השתתפו בפעילות.
 6. ככל שלא התקבל מענה מהזוכים ו/או זכייתם נפסלה בגין אי עמידתם בתנאי תקנון זה ו/או כי קיים חשד כי זכייתם הושגה בדרכים שאינן חוקיות ו/או אינן על פי התקנון ו/או בדרכי רמיה (לרבות ביצוע עבירה פלילית ו/או עוולה אזרחית ו/או בדרך של פריצה דיגיטאלית), ו/או כי השיבו הזוכים כי אינם מעוניינים לקבל את הפרס, תיפסל זכייתם. מובהר כי זוכים שנפסלה זכייתם לא יהיה זכאים לכל פיצוי שהוא מהחברה והחברה רשאית לבחור זוכים חליפיים תחתם על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 7. מבלי לגרוע מיתר חובותיו והתחייבויותיו על פי תקנון זה ו/או כל דין, המשתתף מתחייב כלפי החברה כי:
 8. במהלך השתתפותו בפעילות לא יפר את הוראות תקנון קהילת סמסונג ממברס ו/או תקנון אחר כלשהו בקשר עם הפעילות ו/או עבורה ו/או השתתפות בה.
 9. יעלה רק תמונה אחת שתהיה מועמדת לזכיה בהתאם לפוסט הפעילות.
 10. יהיה באפשרותו לערוך את התמונה רק באמצעות העורך המובנה של מכשיר הסמסונג.
 11. התוכן שהעלה המשתתף הינו מקורי ו/או בבעלותו ו/או הינו מיופה כוח לעשת בו שימוש.
 12. המשתתף בעל חשבון סמסונג שמקושר אליו מכשיר סמסונג פעיל.
 13. בחירת הזוכים בסיום תקופת הפעילות הנה סופית, בלתי ניתנת לתביעה ו/או לערעור ומחייבת.
 14. יישא בכל אחריות, מפורשת ומכללא, ויפצה וישפה את החברה ו/או את מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה לעשות כן, בגין כל נזק (לרבות נזקים ישירים, עקיפים, נסיבתיים, תוצאתיים, הפסדי רווחים ופגיעה במוניטין), הפסד, אובדן, הוצאות, מכל מין וסוג, וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, בגין כל טענה דרישה ו/או תביעה הנובעת ממעשה ו/או מחדל שלא כדין הקשורים בדרך כלשהי להפרה במישרין ו/או בעקיפין של תקנון זה.
 15. ידוע לו שהחברה אינה נושאת בכל אחריות באשר לאובדן פרטים של מי מהמשתתפים כתוצאה מכשל טכני, ואשר כתוצאה ממנו נמחקו, הושמדו או שובשו פרטים אישיים או התכנים אשר נשלחו במסגרת הפעילות.

לתקנון המלא: http://tinyurl.com/28aj72ca