Original topic:

רקע שיחה

(Topic created on: 12-02-2022 02:41 PM)
windidi
Active Level 4
Options
אפליקציות ושירותים
הי ממברס מישומיודע אם יש אפשרות להגדיר רקע שיחה אישי לכל איש קשר בנפרד?

1 Solution


Accepted Solutions
Solution
LordLiron
Expert Level 5
אפליקציות ושירותים
בצורה אינדיבידואלית אפשרי ב-OneUI 5 בלבד, דרך עריכת איש הקשר.
ב-OneUI 4 ניתן לשנות כללית לכולם, לא בצורה אינדיבידואלית.

View solution in context

2 Comments
Solution
LordLiron
Expert Level 5
אפליקציות ושירותים
בצורה אינדיבידואלית אפשרי ב-OneUI 5 בלבד, דרך עריכת איש הקשר.
ב-OneUI 4 ניתן לשנות כללית לכולם, לא בצורה אינדיבידואלית.
nadau3
Expert Level 5
אפליקציות ושירותים
אם התשובה של לירון פתרה את השאלה תוכל לסמן את התגובה שלו כפיתרון ע"י לחיצה על ה3 נקודות בצד התגובה ולבחור - סמן כפיתרון